Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 19 2018

udzielepozyczki

Co nie co o bankach

Bank, to taka instytucja która zajmuje się przechowywanie i udostępnieniem środków finansowych ludności. W banku można założyć konto osobiste, rozliczeniowe, czyli popularny ROR – Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy. 

Służy on do zarządzania osobistymi finansami umożliwia obrót bezgotówkowy, gdyż wpłacane przez pracodawcę pieniądze za wykonywaną pracę są księgowane na rachunku, którego posiadacz przychodzi ze swoimi rachunkami za energię, gaz i inne zobowiązania i płaci je za pomocą przelewów, co znacznie zwiększa bezpieczeństwo transakcji, gdyż nie ma potrzeby chodzenia z większą gotówką po mieście, czy chociażby na pocztę. Dodatkowo, jak sama nazwa wskazuje oszczędnościowy rachunek, ma zachęcać do oszczędzania chociaż drobnych kwot, gdyż od każdej zgromadzonej kwoty na rachunku są naliczane odsetki, czyli dodatkowe pieniądze

Im więcej mamy na koncie, tym więcej odsetek uzyskamy w skali miesiąca. Jak napisałam wcześniej bank ma też za zadanie udostępniać środki finansowe, czyli nic innego, jak udzielać kredytów i pożyczek. Jego działalność skupia się na pobieraniu opłat za różne transakcje min. za przelewy, wydawanie dokumentów itp. Można także powiedzieć, że banki są handlowcami, tyle tylko, że ich towarem, który sprzedają jest nic innego, jak pieniądze. Tak się rzecz ma w przypadku udzielania pożyczek i kredytów. Bank zarabia na każdej takiej transakcji określone kwoty pieniędzy będące dla niego zyskiem.

Jak powszechnie wiadomo, każdy kredyt spłaca się w ratach, na których kwotę składa się pewna określona kwota pieniędzy do oddania, plus odsetki od udzielonego kredytu, co daje razem wysokość raty kredytu. Banki zajmują się także dodatkowymi usługami, które polegają na sprzedaży i zawieraniu umów inwestycyjnych, sprzedają one różne fundusze. 

Dzięki temu osoby posiadające choć trochę środków pieniężnych, które można zainwestować mogą skorzystać z tej oferty i zarobić dodatkowe pieniądze lokując swoje oszczędności w danym banku, tym który oferuje lepsze warunki, czyli pozwala osiągać większe zyski.

September 13 2017

udzielepozyczki
udzielepozyczki
udzielepozyczki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl